STATUT

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Członków

z dnia 9.06.2015r.

STATUT

Klubu Maratońskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwany dalej w skrócie „Klubem”, działa w ramach Programu „Absolwent UMK” i zrzesza zarówno uczestników Programu, jak i studentów i pracowników UMK uprawiających amatorsko biegi maratońskie i inne biegi długodystansowe.

1.2. Siedziba Klubu znajduje się w Toruniu.

§ 2. Cele i zadania Klubu

2.1. Reprezentowanie barw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podczas biegów maratońskich i innych biegów długodystansowych w kraju i za granicą.

2.2. Integracja szeroko pojętego środowiska UMK – uczestników Programu „Absolwent UMK” oraz aktualnych studentów i pracowników Uczelni.

2.3. Popularyzacja biegów długodystansowych i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności oraz studentów, pracowników i absolwentów Uczelni.

2.4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, w tym zawodów biegowych.

§ 3. Członkowie Klubu

3.1. Klub posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

3.2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy uczestnik Programu „Absolwent UMK” oraz każdy pracownik, aktualny student lub słuchacz studiów podyplomowych UMK, zainteresowany czynnym uprawianiem biegów maratońskich i innych biegów długodystansowych, któ­ry złoży pisemną deklarację w formie papierowej bądź elektronicznej, zawierającą rekomendację członka Klubu, a także dołączy list motywujący przystąpienie do Klubu. Decyzję o przyjęciu nowych członków zwyczajnych podejmuje Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia deklaracji i drogą e-mailową powiadamia o tym wszystkich członków Klubu.

3.3. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i/lub praw­na wspierająca finansowo, rzeczowo lub merytorycznie realizację celów Klubu.

3.4. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

3.5. Członek Klubu ma prawo okresowo zawiesić swoje członkostwo z powodów zdrowotnych, zawodowych lub innych przez złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu Klubu na okres nie dłuższy niż dwa lata.

3.6. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

a.  uczestniczyć w działalności Klubu i realizacji jego celów;

b.  przestrzegać Statutu oraz uchwał Zarządu Klubu;

c. uczestniczyć w co najmniej jednym Zgromadzeniu Członków w danym roku kalendarzowym. O ewentualnej nieobecność w Zgromadzeniu Członków należy powiadomić Zarząd nie później niż 3 dni przed planowaną datą spotkania. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Członków  w wyjątkowych sytuacjach może się odbyć  on-line za pomocą narzędzi internetowych;

d.  reprezentować barwy Klubu w co najmniej dwóch imprezach biegowych, w tym jednej poza Toruniem, w danym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowić będą osoby, które ze względu na stan zdrowia nie będą mogły wziąć udziału w imprezach biegowych.

e.  udokumentować swój udział w zawodach w barwach Klubu na specjalnej platformie „na chmurze” lub w przypadku problemów technicznych zlecić wykonanie tego członkom Zarządu;

f.  regularnie opłacać składki w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Członków.

3.7. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu złożo­nej w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznej na ręce Zarządu.

b. wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu:

  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub moralnych, nieprzestrzegania postano­wień, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • z powodu podstawnego oskarżenia o użycie niedozwolonych środków dopingujących podczas rozgrywanych zawodów;
  • ze względu na brak aktywności członka Klubu w realizowaniu statutowych zadań określonych w § 2 w okresie przekraczającym 12 miesięcy lub w przypadku innych istotnych zastrzeżeń co do postawy członka Klubu,
  • ze względu na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3.8. Od decyzji wykluczenia przez Zarząd przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków Klubu w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższych Zgromadzeniu Członków. Uchwała Zgromadzenia jest ostateczna.

 

§ 4. Władze Klubu

4.1. Władzami Klubu są:

a. Zgromadzenie Członków

b. Zarząd

4.2. Najwyższym organem władzy Klubu jest Zgromadzenie Członków, które odbywa się co najmniej raz w roku.

4.3. Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

a.      Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 30 czerwca każdego roku.
b.      Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

  • z własnej inicjatywy;
  • na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków Klubu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.

4.4. W Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a.  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

4.5. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

a.      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu;
b.      uchwalanie zmian w statucie;
c.       uchwalanie wysokości składek członkowskich;
d.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
e.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
f.       wybór Zarządu;
g.      odwołanie członków Zarządu przed upływem jego kadencji;
h.      uchwalanie świadczeń na rzecz Klubu;
i.        podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
j.        podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
k.      podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

4.6. Przy określaniu procentowej liczby członków Klubu biorących udział w Zgromadzeniu dla prawomocności jego decyzji nie wlicza się osób zawieszonych.

4.7. Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu
i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

4.8. Zmiany Statutu, odwoływanie członków Zarządu przed upływem kadencji, a także rozwiązanie Klubu dokonywane są większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków Klubu. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin na ten sam dzień 15 minut po pierwszym terminie.
W drugim terminie Zgromadzenie jest ważne przy obecności 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Inne decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.

4.9. Zgromadzenie Członków w obecności 50% członków Klubu w pierwszym terminie lub 1/3 członków w drugim terminie dokonuje wyboru Zarządu Klubu w składzie: prezes, zastępca prezesa, skarbnik oraz dwóch członków Zarządu. Pełnią oni swoje funkcje podczas jednorocznej kadencji. Od 2016 roku kadencja będzie trwała dwa lata. Członkowie wybrani do Zarządu Klubu mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość razy.

4.10. W wyborach do Zarządu, w nadzwyczajnych sytuacjach, o których należy poinformować Zarząd co najmniej trzy dni przed datą wyborów, można wziąć udział
w formie elektronicznej przy zastosowaniu narzędzi internetowych. W głosowaniu on-line może wziąć udział nie więcej niż 1/3 członków uczestniczących w Zgromadzeniu.

4.11.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz.

4.12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje wszystkim członkom Zarządu.

§ 5. Majątek i gospodarka finansowa

5.1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

a.      składki członkowskie;
b.      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
c.       dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
d.      wpływy z imprez organizowanych przez Klub;
e.       dochody z majątku należącego do Klubu, w tym odsetek na rachunkach bankowych.

5.2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane u Skarbnika.

5.3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

W innych sprawach nieobjętych niniejszym Statutem obowiązują ogólne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz regulamin Programu „Absolwent UMK”.